Yêu cầu Nhận Tài liệu Đã dịch

Các lá phiếu tham chiếu và Cẩm nang Hướng dẫn Cử tri của California cũng có sẳn bằng tiếng Việt. Để yêu cầu chúng tôi gửi cho quý vị các tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh, hãy hoàn tất các đề mục dưới đây. Quý vị có thể chọn ngôn ngữ ưu tiên ở màn hình tiếp theo.

Xin đừng ghi tên đường
/ /

Thông tin của người bầu cử chỉ được sử dụng cho các mục đích chính thức.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với Cơ quan Bầu Cử tại số (415) 554-4375 hoặc gửiemail cho chúng tôi.