ဘာသာျပန္ထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားရ႐ွိရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္

ရည္ညႊန္းခ်က္ မဲျပားမ်ားႏွင့္ (ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵ႐ွင္ အခ်က္အလက္ လမ္းညႊန္) California Voter Information Guide တို႔ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္ ဤဘာသာစကားျဖင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ပို႔ေပးေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ေတာင္းဆိုရန္ ေအာက္ပါ အကြက္အားလုံးကုိ ျဖည့္ပါ။ ေနာက္ဖန္သားတြင္ သင္ပို၍ ႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာစကားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါမည္။

လမ္းအမည္ မထည့္ပါႏွင့္
/ /

မဲဆႏၵ႐ွင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တရား၀င္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ အသုံးျပဳပါသည္။

ေမးစရာမ်ား႐ွိပါက (415) 554-4375 ႐ွိ (ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားဌာန) Department of Elections ကုိ ဆက္သြယ္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အီးေမးလ္ပို႔ပါ။