Humiling na Makatanggap ng mga Materyales na Isinalin sa Ibang Wika

Nagbibigay ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga pang-eleksyong materyales sa iba’t ibang wika:

  • Makukuha ang opisyal na balota ng San Francisco at ang lokal na Pamplet ng Impormasyon para sa Botante sa Tsino, Espanyol, at Filipino.
  • Facsimile ballots (a copy of the official ballot translated into a particular language that a voter can reference when marking their official ballot) are available in Burmese, Japanese, Korean, Thai, and Vietnamese.
  • The state Voter Information Guide is available in Chinese, Filipino, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Thai, and Vietnamese.

Para humiling na makatanggap ng mga materyales na isinalin sa ibang wika, kompletuhin ang mga puwang sa ibaba at piliin ang inyong ninanais na wika sa susunod na screen. Maaari din ninyong isumite ang inyong kahilingan sa pamamagitan ng pagtawag sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310.

Huwag isulat ang pangalan ng kalye
/ /

Ang impormasyon tungkol sa botante ay ginagamit lamang para sa mga opisyal na layunin.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng Eleksyon sa (415) 554-4310 o mag-email sa amin.