Humiling na Makatanggap ng mga Materyales na Isinalin sa Ibang Wika

May bersiyon sa Filipino ang mga materyales na pang-eleksyon, kabilang ang opisyal na balota, ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, at ang Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng California. Para humiling na mapadalahan namin kayo ng mga materyales sa wikang ito, dagdag sa Ingles, kumpletuhin ang mga patlang sa ibaba. Makapipili din kayo ng pinapaboran ninyong wika sa kasunod na screen.

Huwag isulat ang pangalan ng kalye
/ /

Ang impormasyon tungkol sa botante ay ginagamit lamang para sa mga opisyal na layunin.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng Eleksyon sa (415) 554-4310 o mag-email sa amin.