Paghiling sa Kanselasyon ng Rehistrasyon bilang Botante

Maaari ninyong gamitin ang form na ito para hilingin na kanselahin ang inyong rehistrasyon bilang botante sa San Francisco. Para isumite ang inyong kahilingan, mangyaring magbigay ng impormasyon sa ibaba, i-print, pirmahan, at ibalik ang form sa Departamento ng mga Eleksyon. Maaari din ninyong i-download ang PDF na bersyon ng Form para sa Kanselasyon, o makipag-ugnayan sa Departamento upang mapadalhan ng form sa koreo.

Mangyaring magpahintulot sa Departamento ng 3-5 araw ng negosyo para maproseso ang inyong kahilingan. Para kumpirmahin ang kanselasyon, gamitin ang Voter Portal o makipag-ugnayan sa amin.

Upang abisuhan ang Departamento ng mga Eleksyon na lumipat na ang ibang botante, magsumite ng Form ng Notipikasyon mula sa Pangatlong Panig. Upang ipagbigay-alam na pumanaw na ang isang botante, gumamit lamang ng Form ng Notipikasyon Tungkol sa Pumanaw na Botante.