Paghiling sa Kanselasyon ng Rehistrasyon bilang Botante

Mga nakatira lamang sa San Francisco

Tanging ang sarili ninyong rehistrasyon bilang botante lamang ang maaari ninyong hilinging makansela; hindi kayo maaaring humiling ng kanselasyon para sa ibang tao.

Mangyaring magpahintulot ng 3-5 araw ng negosyo para maiproseso ng Departamento ang inyong kahilingan. Para kumpirmahin ang kanselasyon, bisitahin ang sfelections.org/reglookup o makipag-ugnayan sa amin.

Para matiyak na makikita namin ang inyong rekord bilang botante, mangyaring ibigay ang impormasyon sa ibaba, at i-print, pirmahan, at ibalik ang form na ito: