Notipikasyon tungkol sa Rehistrasyon ng Botante mula sa Pangatlong-Panig

Mga nakatira lamang sa San Francisco

Para ipaalam sa Departamento ng mga Eleksyon na lumipat na ng tirahan ang isang botante, kumpletuhin at isumite ang form na ito. Hindi maaaring gamitin ang form na ito para i-update ang inyong sariling address.

Paalala: Hindi na nakatira ang (mga) sumusunod na tao sa sumusunod na address sa San Francisco (maglista nang hanggang 4 na pangalan)

Pakibigay ang inyong pangalan at address:

Pinahahalagahan ng Departamento ng mga Eleksyon ang pakikipag-ugnayan ninyo sa amin para i-update ang rekord na ito.

Sa pamamagitan ng pag-click sa "Isumite," pinatutunayan ko sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong sinumpaang pahayag sa ilalim ng mga batas ng estado ng California na ang impormasyong nasa form na ito ay totoo at tama.