Abiso tungkol sa Pagpanaw ng Botante

Mga nakatira lamang sa San Francisco

Para ipaalam sa Departamento ng mga Eleksyon na pumanaw na ang isang botante, kumpletuhin at isumite ang form na ito.

Impormasyon tungkol sa botanteng pumanaw na:

Impormasyon tungkol sa taong nagbigay-alam sa Departamento ng mga Eleksyon:

Bilang paniniguro laban sa mga pagkakamali, beberipikahin ng Departamento ang impormasyong ibinigay tungkol sa botanteng pumanaw na, sa mga rekord tungkol sa pampublikong kalusugan. Kung hindi maberipika ang impormasyon, magpapadala ang Departamento sa koreo ng abiso ng kanselasyon sa address ng pumanaw na botante.

Pinahahalagahan ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong pakikipag-ugnayan sa amin para ma-update ang rekord na ito.

Sa pagpindot ng “Isumite”, pinatutunayan ko sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong sinumpaang pahayag sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na ang impormasyon sa pormang ito ay totoo at tama.