403 sa 403 ng mga presinto (100%)
Huling Pagsasapanahon: nobyembre 19, 2015 16:04:58

Kabuuan ng Rehistrasyon at Nagsidalo

Rehistrasyon 446,828

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Pagboto sa pamamagitan ng Koreo 125,795 28.15%
Araw ng Eleksyon 77,274 17.29%
Kabuuan 203,069 45.45%

Bumalik sa Unahan

Mayor

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
ED LEE 105,298 55.3%
FRANCISCO HERRERA 28,638 15.04%
AMY FARAH WEISS 23,099 12.13%
STUART SCHUFFMAN 18,211 9.56%
KENT GRAHAM 8,775 4.61%
REED MARTIN 4,612 2.42%
WRITE-IN 1,705 0.9%
WRITE-IN - MICHAEL PETRELIS 36 0.02%
WRITE-IN - ROBERT L. JORDAN, JR. 7 0%
WRITE-IN - KARLA GOTTSCHALK (a.k.a BELLE STARR) 6 0%
WRITE-IN - JOHN E. FITCH 5 0%
WRITE-IN - DANIEL C KAPPLER 5 0%
WRITE-IN - IGNACIO L. NUNEZ 0 0%
Kabuuan 190,397 100%

Bumalik sa Unahan

Sheriff

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
VICKI HENNESSY 113,111 60.84%
ROSS MIRKARIMI 61,249 32.95%
JOHN ROBINSON 10,928 5.88%
WRITE-IN 615 0.33%
Kabuuan 185,903 100%

Bumalik sa Unahan

Board of Supervisors, District 3

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
AARON PESKIN 8,740 52.45%
JULIE CHRISTENSEN 7,243 43.46%
WILMA PANG 652 3.91%
WRITE-IN 30 0.18%
Kabuuan 16,665 100%

Bumalik sa Unahan

City Attorney - 1st Choice

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DENNIS J. HERRERA 154,336 98.73%
WRITE-IN 1,985 1.27%
Kabuuan 156,321 100%

Bumalik sa Unahan

City Attorney - 2nd Choice

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DENNIS J. HERRERA 35,882 92.31%
WRITE-IN 2,990 7.69%
Kabuuan 38,872 100%

Bumalik sa Unahan

City Attorney - 3rd Choice

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DENNIS J. HERRERA 30,914 92.26%
WRITE-IN 2,593 7.74%
Kabuuan 33,507 100%

Bumalik sa Unahan

District Attorney - 1st Choice

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
GEORGE GASCON 138,043 98.24%
WRITE-IN 2,476 1.76%
Kabuuan 140,519 100%

Bumalik sa Unahan

District Attorney - 2nd Choice

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
GEORGE GASCON 36,704 92.46%
WRITE-IN 2,993 7.54%
Kabuuan 39,697 100%

Bumalik sa Unahan

District Attorney - 3rd Choice

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
GEORGE GASCON 29,556 91.79%
WRITE-IN 2,643 8.21%
Kabuuan 32,199 100%

Bumalik sa Unahan

Treasurer - 1st Choice

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
JOSÉ CISNEROS 139,038 98.65%
WRITE-IN 1,897 1.35%
Kabuuan 140,935 100%

Bumalik sa Unahan

Treasurer - 2nd Choice

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
JOSÉ CISNEROS 31,259 91.35%
WRITE-IN 2,959 8.65%
Kabuuan 34,218 100%

Bumalik sa Unahan

Treasurer - 3rd Choice

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
JOSÉ CISNEROS 34,943 92.15%
WRITE-IN 2,976 7.85%
Kabuuan 37,919 100%

Bumalik sa Unahan

Member, Community College Board

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
ALEX RANDOLPH 78,115 47.55%
TOM TEMPRANO 39,082 23.79%
WENDY ARAGON 31,374 19.1%
JASON CHUYUAN ZENG 14,756 8.98%
WRITE-IN 940 0.57%
Kabuuan 164,267 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure A - Bono para sa Abot-Kayang Pabahay

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes 148,513 74.26%
No 51,486 25.74%
Kabuuan 199,999 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure B - Paid Parental Leave (Bayad na Pahintulot ng Pagliban para sa mga Magulang) para sa mga Empleado ng Lungsod

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes 133,718 68.02%
No 62,864 31.98%
Kabuuan 196,582 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure C - Expenditure Lobbyists (Hindi Tuwiran na mga Lobbyist)

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes 144,053 74.83%
No 48,443 25.17%
Kabuuan 192,496 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure D - Mission Rock

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes 146,716 74.04%
No 51,434 25.96%
Kabuuan 198,150 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure E - Mga Kinakailangan para sa Mga Pagpupulong na Bukas sa Publiko

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No 129,213 66.52%
Yes 65,044 33.48%
Kabuuan 194,257 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure F - Residensiyal na Pagpapaupa sa Pangmaikliang-panahon

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No 111,348 55.59%
Yes 88,945 44.41%
Kabuuan 200,293 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure G - Mga Pahayag Tungkol sa Renewable Energy (Enerhiya mula sa pinanggagalingan na likas na napapalitan)

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No 144,852 77.61%
Yes 41,780 22.39%
Kabuuan 186,632 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure H - Magbigay-kahulugan sa Clean, Green, at Renewable Energy

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes 148,213 80.24%
No 36,495 19.76%
Kabuuan 184,708 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure I - Pagsuspinde ng Market-Rate Development (Pagpapaayos o Pagpapatayo ng mga Gusali na Pauupahan sa Umiiral na Presyo) sa Mission District

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No 111,543 57.2%
Yes 83,451 42.8%
Kabuuan 194,994 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure J - Legacy Business Historic Preservation Fund

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes 108,907 56.97%
No 82,268 43.03%
Kabuuan 191,175 100%

Bumalik sa Unahan

Local Measure K - Surplus na mga Lupaing Pampubliko

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes 143,918 74.2%
No 50,041 25.8%
Kabuuan 193,959 100%

Bumalik sa Unahan

Pagbabalita ng Mga Panimulang Resulta pagkatapos Magsara ang Botohan sa Gabi ng Eleksyon*

Ilalabas ng Departamento ang unang panimulang ulat ng buod ng mga resulta ng eleksyon sa mga bandang 8:45 p.m. Ibibigay nitong report ang mga resulta mula sa mga balota para sa pagboto-sa-pamamagitan-ng-koreo na tinanggap at prinocess ng Departamento bago sumapit ang Araw ng Eleksyon.

Kasama sa unang ulat ng buod, ang Departamento ay maglalabas din ng isang panimulang Pahayag ng Pagboto, ang report ng mga resulta ng mga labanan na aantasin ang mga piniling kandidato, at ng image file ng balota para sa mga labanan na aantasin ang mga piniling kandidato.*

Sa mga bandang 9:45 p.m., maglalabas ang Departmento ng ikalawang ulat ng buod ng mga resulta na kasama ang mga boto mula sa mga lugar ng botohan. Sa mga bandang 10:45 p.m., balak ng Departamento na maglabas ng ikatlong ulat ng buod ng mga resulta.

Pagkatapos makapag-report ang lahat ng mga lugar ng botohan, maglalabas ang Departamento ng pangwakas na ulat ng buod, pati ang ikalawang panimulang Pahayag ng Pagboto, ng ikalawang report ng panimulang mga resulta para sa mga labanan na aantasin ang mga piniling kandidato, at ng image file ng balota para sa mga labanan na aantasin ang mga piniling kandidato.

Makukuha ang mga resulta ng eleksyon mula sa mga sumusunod:

 • San Francisco Government Television – irereport ng SFGTV, Channel 26 ang buod ng mga resulta nang buong gabi bilang banner sa panahon ng SFGTV programming.
 • sfelections.org – ilalathala sa website ng Departmento ang lahat ng mga report ng mga resulta, pati ang mga report para sa mga labanan na aantasin ang mga piniling kandidato at ang panimulang Pahayag ng Pagboto.
 • City Hall, North Light Court – makikita sa isang malaking screen ang SFGTV programming na magpapakita ng mga buod ng mga resulta; ang nilimbag na mga kopya ng mga report ng buod ng mga resulta at ng mga resulta ng aantasin ang mga piniling kandidato ay makukuha sa mga bandang 8:45 p.m., na may mga update (hindi kasama ang mga report ng mga resulta ng aantasin ang mga piniling kandidato) sa mga bandang 9:45 p.m., 10:45 p.m., at 11:30 p.m. Kasama sa huling report ng gabi ang isinapanahon na mga resulta ng aantasin ang mga piniling kandidato.
 • Departamento ng mga Eleksyon, City Hall, Room 48 – makukuha ang nilimbag na mga kopya ng mga report ng mga resulta mula sa front counter ng Departamento (dahil sa haba ng mga ito, hindi ililimbag ang panimulang Pahayag ng Pagboto at ang ballot image files para sa mga labanan na aantasin ang mga piniling kandidato).

Ang Departamento ay maglalathala sa Oktubre 5 ng halimbawang “zero” na ulat ng buod sa sfelections.org. Kasama sa zero report ang isang navigation path sa mga webpage na magpapakita ng panimulang mga resulta na ilalathala sa Gabi ng Eleksyon at pagkatapos ng Araw ng Eleksyon.

* Gagamitin ng Departamento ang ranked-choice algorithm kahit na kasama sa report ng panimulang mga resulta ang labanan kung saan ang isang kandidato ay may mayoriya ng mga boto ng unang-pinili.

Kapag may dalawa o mas kaunti ang nagkakandidato para sa labanan na aantasin ang mga piniling kandidato sa oras na hinahanda ng Departamento ang mga balota, maaaring i-program ng Departamento itong labanan sa paraan na ang bawat hanay ng pinili-ng-botante ay nakatala nang hiwalay, na ang bawat hanay ay sadyang nasa sarili nitong hiwalay na labanan. Para sa mga ganitong labanan, isasama sa Pahayag ng Pagboto ang buong bilang ng mga boto para sa kandidato sa unang-pinili, pangalawang pinili, at sa ikatlong pinili. Gayunman, hindi kasama dito ang mga image file ng balota nabinoto para sa mga labanang ito.

Pagbabalita ng mga Panimulang Resulta pagkatapos ng Araw ng Eleksyon

Patuloy ang pagpo-process ng mga balota pagkatapos ng Araw ng Eleksyon hanggang mabilang ng Departamento ang mga boto sa lahat ng balota. Kabilang sa mga balota na pino-process ng Departmento pagkatapos ng Araw ng Eleksyon ang mga balota para sa pagboto-sa-pamamagitan-ng-koreo na hinatid ng mga botante sa mga lugar ng botohan, sa mga drop-off station sa City Hall, o iyong mga natanggap sa koreo ng Departamento sa loob ng tatlong araw bago sumapit ang Araw ng Eleksyon; ang probisyonal na mga balota; ang mga balota na may mga botong isusulat lamang; at ang mga binoto sa makinang Edge na magagamit sa pagboto (na kailangang ilipat ng Departamento sa mga balotang papel at itala sa parehong kagamitan na ginagamit sa pagbilang ng mga balota para sa pagboto-sa-pamamagitan-ng-koreo).

Sa 4 p.m. sa bawat araw na binibilang ng Departamento ang mga balota, maglalabas ang Departamento ng in-update na mga report ng mga resulta. Sa anumang mga araw na walang pagbibilang ng mga balota, ang Departamento ay maglalathala ng paunawa sa sfelections.org na sinasabing walang ilalathalang update para sa partikular na (mga) araw.

Panimulang Pahayag ng Pagboto, Report tungkol sa Bilang ng mga Bumoto sa Kapitbahayan, at Mapa ng mga Bumoto sa Presinto

Sa panahon ng una at ng huling report sa Gabi ng Eleksyon, at sa 4 p.m. sa anumang araw pagkatapos ng Araw ng Eleksyon na binibilang ang mga balota, maglalabas ang Departamento ng panimulang mga bersiyon ng mga sumusunod na report:

 • Pahayag ng Pagboto, na ipinapakita ang mga detalye ng pagboto sa bawat presinto sa mga lugar ng botohan at sa pamamagitan ng koreo, pati mga detalye ng pagboto sa mga kapitbahayan at mga distrito sa sumusunod na mga format:
  • PDF
  • Excel
  • TSV (tab-separated values)
  • Raw text
 • Report tungkol sa bilang ng mga bumoto sa kapitbahayan
 • Mapa ng mga Bumoto sa Presinto

Panimulang Mga Report ng mga Resulta ng Aantasin ang mga Piniling Kandidato

Sa panahon ng una at ng huling report sa Gabi ng Eleksyon, at sa 4 p.m. sa anumang araw pagkatapos ng Araw ng Eleksyon na binibilang ang mga balota, maglalabas ang Departamento ng sumusunod na panimulang mga report para sa mga labanan na aantasin ang mga piniling kandidato, pati iyong mga labanan na may mga nangunguna na may mayoriya ng mga boto:

 • Image file ng balota sa raw text format
 • Mga report sa bawat hakbang sa pagtatanggal ng kandidato na nasa mga format ng HTML table at ng PDF

Ang mga report sa bawat hakbang sa pagtatanggal ng kandidato na nasa mga format ng HTML at ng PDF ay magpapakita ng pagtatanggal ng mga kandidato hanggang dalawang kandidato na lang ang natitira.

Ilalathala ng Departamento nang sunud-sunod sa sfelections.org ang bawat panimulang report, na mamarkahan ng petsa kung kailan linabas ang report.

Pagrereport ng Pangwakas na mga Resulta ng Eleksyon

Ang Departamento ay maglalabas ng pangwakas na mga resulta ng eleksyon nang hindi lalampas sa Nobyembre 27, ang katapusan ng panahon ng pagbibilang ng mga boto.

Pagkatapos patibayan ang mga resulta ng eleksyon, Ihahatid ng Departamento ang pinatibayang pahayag ng mga resulta at ang kaugnay na mga kalakip sa Clerk ng Lupon ng mga Supervisor at sa Kalihim ng Estado, at ilalathala ang mga dokumento sa sfelections.org.

At karagdagan, ipapaskil ng Departamento ang mga pangwakas na resulta sa labas ng opisina ng Departamento sa City Hall, Room 48, at maglalabas rin ng press release at mga pagbabalita sa Facebook at Twitter, na pinatibayan ang mga resulta ng eleksyon.

Bakit Nagbabago ang mga Resulta ng Eleksyon Pagkatapos ng Gabi ng Eleksyon

Sa Gabi ng Eleksyon, nag-uulat ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga resulta mula sa lahat ng lugar ng botohan, Subalit, mayroong mga balota na hindi mabibilang sa Gabi ng Eleksyon, kabilang ang mga balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo na natanggap ng Departamento sa Araw ng Eleksyon at mga pansamantalang balota na inihulog sa mga lugar ng botohan. Bukas sa publiko ang lahat ng aspeto ng proseso ng eleksyon, kaya maaaring obserbahan ng mga kandidato, mga miyembro ng media, at ng publiko ang beripikasyon ng lagda at pagproseso ng pagboto sa pamamagitan ng koreo at pansamantalang mga balota.

Date Summary Statement of the Vote RCV Reports RCV Ballot Image Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512
11/19/2015
Final Report
Certification Letter
Summary - TXT
Summary - PDF
Statement of the Vote - PDF
Statement of the Vote - Excel
Statement of the Vote - TSV
Statement of the Vote - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/16/2015
Report 14
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/13/2015
Report 13
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/12/2015
Report 12
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/11/2015
Report 11
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/10/2015
Report 10
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/09/2015
Report 9
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/08/2015
Report 8
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/07/2015
Report 7
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/06/2015
Report 6
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/05/2015
Report 5
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/04/2015
Report 4
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/03/2015
Report 3
Last Report for Election Night
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
11/03/2015
Report 2
Summary - TXT
Summary - PDF
SHA-512.csv
11/03/2015
Report 1
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv
10/05/2015
Zero Reports
Summary - TXT
Summary - PDF
Preliminary SOV - PDF
Preliminary SOV - Excel
Preliminary SOV - TSV
Preliminary SOV - RAW
Mayor - Chart
Mayor - Pass Report
Sheriff - Chart
Sheriff - Pass Report
BOS D3 - Chart
BOS D3 - Pass Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512.csv