I-update ang Rekord ng inyong Rehistrasyon bilang Botante

Kumpletuhin ang form na ito para humiling ng pagbabago sa inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante. I-print, lagdaan, at ibalik ang form na ito sa pamamagitan ng koreo, email, fax, o nang personal, sundan lamang ang instruksyon sa naka print na form

Para makumpirma kung anong impormasyon ang nasa inyong file sa Departamento ng mga Eleksyon, gamitin ang Voter Portal, tumawag sa (415) 554-4310, o magpadala ng email sa sfvote@sfgov.org

Maaari ninyo ring i-download ang isang PDF na bersyon ng Registration Update Form , o makipagugnayan sa Departamento para makatanggap ng form na ito sa koreo.

Kinakailangang Impormasyon:

Pumili ng isa o higit pang mga pagbabago