I-update ang Rekord ng inyong Rehistrasyon bilang Botante

Kompletuhin ang form na ito para humiling ng pagbabago sa inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante. I-print, lagdaan, at ibalik ang form na ito sa pamamagitan ng koreo, email, fax, o nang personal, sundan lamang ang instruksiyon sa naka-imprenta na form

Para makumpirma kung anong impormasyon ang nasa inyong file sa Departamento ng mga Eleksyon, gamitin ang Voter Portal, tumawag sa (415) 554-4310, o magpadala ng email sa sfvote@sfgov.org

Maaari ninyo ring i-download ang isang PDF na bersyon ng Registration Update Form , o makipag-ugnayan sa Departamento para makatanggap ng form na ito sa koreo.

Kinakailangang Impormasyon:

Pumili ng isa o higit pang mga pagbabago